Giá thể hữu cơ

Giá thể hữu cơ vi sinh BioOptima

Công dụng

Công dụng:
– Cải tạo đất cho cacnh tác sạch, canh tác hữu cơ
– Tăng độ mùn, ổn định pH, bổ sung vi sinh vật có lợi, giữ ẩm

 

 • Thành phần

  Thành phần
  Chất hữu cơ (OM) : 45%; pH: 6,0; Vi sinh vật cố định ni tơ, Vi sinh vật phân giải lân, Vi sinh vật phân giải cellulose; Axit Humic, Axit Fuvic, Ca, Mg, Si, TE tự nhiên.

  Công dụng:
  – Cải tạo đất cho cacnh tác sạch, canh tác hữu cơ
  – Tăng độ mùn, ổn định pH, bổ sung vi sinh vật có lợi, giữ ẩm

  Hướng dẫn sử dụng :
  – Cây hoa màu: 25-50 kg/sào bắc bộ
  – Cây ăn quả:
  + Bón lót khi trồng mới: 5-25 kg/gốc/lần
  + Bón thúc 3-15 kg/gốc/lần, cùng phân bón khác
  – Cây lâm nghiệp: bón lót 3-25 kg/gốc khi trồng mới; Bón thúc 3-25 kg/gốc/lần
  – Xử lý đất cho canh tác hữu cơ: > 360 kg/sào bắc bộ.
  Ghi chú: căn cứ vào thổ nhưỡng và thực tế có thể điều chỉnh phân bón thích hợp

Mô tả

Cải tạo đất cho cacnh tác sạch, canh tác hữu cơ
Tăng độ mùn, ổn định pH, bổ sung vi sinh vật có lợi, giữ ẩm

Hướng dẫn sử dụng :
– Cây hoa màu: 25-50 kg/sào bắc bộ
– Cây ăn quả:
+ Bón lót khi trồng mới: 5-25 kg/gốc/lần
+ Bón thúc 3-15 kg/gốc/lần, cùng phân bón khác
– Cây lâm nghiệp: bón lót 3-25 kg/gốc khi trồng mới; Bón thúc 3-25 kg/gốc/lần
– Xử lý đất cho canh tác hữu cơ: > 360 kg/sào bắc bộ.
Ghi chú: căn cứ vào thổ nhưỡng và thực tế có thể điều chỉnh phân bón thích hợp